سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نفس   جاری  و   جانپرور     عشق   است علی

روح   پرواز   به  بال و پر      عشق   است علی

معنی   آیه ی      جاوید      سفرنامه ی     نور

غزل   منتخب      دفتر        عشق  است  علی

نور    سیال     حقیقت  ز  کران     تا  به   کران

شور   گلبانگ   حق از حنجرعشق است علی

روشنان   فلکی  را   به      سراپرده ی  غیب

دردبخش  از  قدح کوثر  عشق     است علی

به  غزا  تیغ   دودم  باز  دهان   کرد و  سرود

عاشقان را   که  یل  سنگرعشق است علی

نکند   پند  کسی  گوش  دل    عاشق   من

خطبه خوان تا به سر منبرعشق است علی

عشق  تاج   سر  مردان  الهی است    اگر

به  خداوند   که  تاج  سرعشق است  علی

«خوش عمل»راه به سرمنزل عزت    نبرم

تا  نگوید  دل من:رهبر  عشق است   علی.
تاریخ : دوشنبه 91/3/15 | 7:32 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر