سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

اختــــــــــــــر بـــــــــــــرج معــــــــــــــــــرفت «فــــــــــردی»

اســــــــــوه ی بیـــــــــــــــــنش و جـــــــــــــــوانمــــــــردی

ســــــــــالها خــــــــــواست در دعـــــــــــــــــای قنــــــــوت

آشیـــــــــــــان در صـــــــــــــــوامع ملکــــــــــــــــــــــــــــوت

عــــــــــــــاقبت یـــــــــــــــافت از خــــــــــــــــــــدای  ودود

روضـــــــــــــــــه ی خلــــــــــــــــــد را جـــــــــــــواز   ورود

همچـــــــــــــو او را نمـــــــــــــــــــــوده بــــود خــــــــطاب

دوســــــت «طوبـــــــــــــــــــــــــــــی لهم و حسن مآب »

شــــــادمـــــــان تـــــــــادیـــــــــــار بــــــــــــاقــــی رفــت

دســـــــــــــت افشــــــــان به سوی ســــــاقــی  رفــت

دل مـــــــن در پــــــــــــــــــگاه   بــــــــــــــــــــــدرقه اش

اشکــــــــــــــــــــریزان به گــاه  بــــــــــــــــــــــدرقه اش

طلــــــــــب عفــــــــــــــــــو کـــــــــــــرد از درگـــــــــــــاه

«غفـــــــــرالله» گفـــــــــــــــت و «طـــــــــــــاب ثـــراه».
تاریخ : جمعه 92/2/6 | 9:18 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر