سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در حجره «حجر»را  چه هنرهایی است کاینسان یزیدیان همه می ترسند

بعد از هزارو سیصد و اندی سال لرزان ز هول و  واهمـــــــــه می ترسند

خنزیر زادگـــــــــان معـــــــــــــاویه  شیـــــخ بلامنـــــــــــــــــازع هــــــــــاویه

از نـــــــــازدانـــــه های علی در خوف از بچه های فاطمـــــــه می ترسند

مزدورهای مکتب ارهـــــــــابی مفلوکهــــــــــــای مـــذهـــــــب ارعـــــــابی

روباهـــــــهای مشـــــرب وهـــــــابی از شیر سرخ علقمــــــــه می ترسند

این لاشخــــــور جماعت بی تدبیـــر از سفره ی گشاده ی صهیون سیــر

محـــــروم از مغـــــــازله با شمشیر از ارتـــــش مقـــــــــاومه می ترسند

کفتــــارهای سگ نفس نبّــــــاش مردارخــــــوارهای بنـــــــی عیّــــــاش

دین داده در ازای تغــــــاری آش از درد سوءهـــــــــــاضمه می ترسنــد

قائـــــــم اگــــــر قیام کند فـــــــردا اینان به مرگ فجئـــــــه ی جــا درجـا

آغوش وا کنند چـــــــــرا؟ زیــــــرا از نــــام یــــــوم مرحمــــه می ترسنـد.

تاریخ : پنج شنبه 92/2/19 | 10:17 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر