سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تا که برافروخت جـام عشق علیه السّلام

داد به مستان پیــام  عشق علیه السّلام


ساحت میــــخانه را گلشن توحیـــد کــرد

با نفس مشک فـــام عشق علیه السّلام


نـــاهـــی بیــــــدار را داد بــــرات حضـــور

آمـــر حــــی لاینـــام عشق علیه السّلام


رتبــــه ی پیغمبری یافت ز نیک اختـــری

بــــرد ز دلها ظـــلام عشق علیه السّلام


زهد ریا را نخست کرد به عــــزم درست

بر همه یـاران حرام عشق علیه السّلام


زاغ تفــرعن بـــــه بنـــد با یدبیضا فکنـــد

کبک بهشتی خرام عشق علیه السّلام


از شررستان شــــر لاله بـــر آورد ســــر

با دم خیـــرالانـــــام عشق علیه السّلام


ساخت چو ازمی وضوکرد به میخانه رو

داد به رندان سلام عشق علیه السّلام


در قدح اهل درد ، درد صمیمانـــه کـــرد

ساقی کاس الکرام عشق علیه السّلام


وسوسه کاران عقل بنده ی خاص وینـد

تا که دهد بـار عــام عشق علیه السّلام


پخته شو ار عاشقـــی راهـــرو صــادقی

دست نگیرد ز خـام عشق علیه السّلام


مطلــع حسن ازل تا به ابد بود و هست

شاعـر حسن ختام عشق علیه السّلام .

تاریخ : جمعه 93/3/9 | 7:39 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر