سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

ایــــن عمّـــــارم بــــه لب وادی بـــه وادی می روم

راه را گــــم کــــــرده ام دنبـــــــــال هادی می روم

 

عشق پایم را به زنجیـــــــر رهــــــایی بسته است

لنگ لنگان در مسیـــــــر غیــــرعـــــــــادی می روم

 

جــــان پناهـــی تا بیابم بهتــــــــــر از اصحاب کهف

روز و شب بــــــــا گامهای اعتقـــــــــادی می روم

 

ازجمادی مــــردن ونامــــی شدن کاریست سخت

متّکی زان رو بـــه شمشیـــــــــر جهادی می روم

 

سمت شب بــوهای گلزاری که سهم خارهاست

نــــــرمپــــــوتــــر از نسیــــــــــم بامدادی می روم

 

بــــــــــال در بـــــــــــــال کبـــــوتــرهــــای بام آرزو

تا منــــــای عشــــق بی بانگ منـــــادی می روم

 

در مسیــــر کعبــــه ی دل تا کنـــــم شوری به پا

بـــا ترنّمهای شیـــــــریــــــن عبـــــــــادی می روم

 

تا مــــــراد خــــود بیابم سمت دریــــای جنــــــون

بی هـــــراس از موجهای نامـــــــــرادی می روم

 

گر چـــــه با غم زادم و با غم به ســـر بردم ولی

چــــــون سبکروح و سبکبارم به شادی می روم.


 

 

 


 


 

تاریخ : یکشنبه 93/6/16 | 11:4 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر