سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

ماهــی حوض کوچکــم دیری است

روح دریـــــا بـــه خــــــواب می بیند

نقشه هایی که می کشد هر چند

همــــــه نقــــش بـــــر آب می بیند

                    اینکه بیرون از این حصـــار شود

                    یال هـــر مــــوج را ســـوار شود

*

می نشیند بــه شــوق آبی خود

حرفهــــا در سکــــوت می گویـد

می جهـــد روی آب و پنــــداری

راه بیــــرون حـــوض می جویـد

                    دوست داردکه چون پرستوها

                    لانه سازد به سقف مشکوها

*

طفلکــی بـــــــا حبـــابهــــــای تهی

گـــــــرم در گفتگــوی آزادی است

گویی این مانده همچو من در بند

سخت درجستجـوی آزادی است

                    ماهی و من اسیر وهم خودیم

                     هردو چشم انتظارسهم خودیم

*

یک طـــرف تــــور مــرد ماهیگیر

یک طـــرف شور مرغ ماهیخوار

ماهـــی کوچکــــم نمــی دانـــد

تــا کجاهاست بیـــن مــــا دیوار

                    ماهی حوض کوچکم در خواب

                     مثل من رفت و مرد در مرداب!
تاریخ : یکشنبه 94/7/5 | 7:18 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر