سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خــــاطــــره هـــــا را همـــه از یـاد برد

خــــاطــــــــــره انگیـــزتــــریـــن مردها


شـــــارح نـــی نامـــه ی انـــدوه شد

نــــــــای شـــبـــآویـــزتــــریـن مـردها

 

خـاطره ی سـوگسرودی است تلخ

نغمـــــه ی گلبیـــزتــــــریــن مــردها

 

پنجره نگشـوده به صبحی قـــریب

خــــانـــــه ی شبخیـــــزترین مردها

 

آه که سرشار شد از خون واشک

ســــاغــــــر لبــــریـــزتـریــن مردها

 

خیـــــره در آیینه ؛ نهیبی به خود

ای همـــه نـــاچیـــــزتریــن مردها

 

صبح شـــــد و غنچه تبسّم نکرد

در شـــب پاییـــــزتـرین مــــردها.

 

تاریخ : شنبه 95/1/28 | 7:29 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر