سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هیچ دانی کــه بـــه دنیا چه کسی شنگول است

یــا چـــه کس در نظـــــر اغلب مـــــا مقبول است

 

بی که پنهــــان کنــــم از حضــــرت عالی ، گویم

آن کـه را باغ و زمین بی حد و بی مر پول است

 

کیست بـــی درد مـــرفّــــه کــــه برای من و تو

نـــام او ، شهــــرت او ، ثـــروت او مجهول است

 

صفتش را همـــــه دانیــــم ، اگـــــر نــامـش نه

علّت هـــر چه فســاد است ، اگر معلول است

 

یعنی از ریشـــه و رگ نیست در ایشان اثری

همچو آمیب یکــــی عنصــــر تک سلّول است

 

نه ادب خدمــــت ایشان ، نه محبت ، نه صفا

حقّه بازی است که از اول خلقت گول است

 

صفــت شیــــر ژیــــان داد یکـــی او را ، لیک

اوشغالیست که تیزش همه جاچنگول است

 

خون مستضعف بیچــــاره چو شربت نوشید

خواست اورا بخورد ، دید که نامأکول است

 

پای منقل نشودنشئه زیک بست ودوبست

روزوشب مصرف اوقاعده ی یک لول است

 

یـــارب از چیست کــــه او می بـرد آزادانه

ثـــــروت مملکت ار ثابت و ار منقول است

 

لیک مستضعف مظلـــــوم اگـر وام گرفت

تاحسابش نشودصاف،دلش مشغول است.

 


 


 


 


تاریخ : چهارشنبه 95/4/23 | 4:15 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر