سفارش تبلیغ
صبا ویژن

منـــــم آن شــاعـــر شیــــدا کـــه جایی

بــــه شــورافزایـی خـــــود کس ندیدم

 

محبــت هــــرچـــه کـــردم بیــش ، اما

بـــــه جــــز نــامـهــربانـــی بس ندیدم

 

به گلزاری که جوشاـجوش گلهاست

بـه جـــز بیـــداد خـــار و خــس ندیدم

 

در ایـــن دشــت چکــاوک یــــــار درنا

بــه غیــر از بــاشـــه و کرکس ندیدم

 

بـــه ماتمخـــانـــه ی غمهـــای دیرین

حضـــــور شــــادی نـــــــورس ندیدم

 

شب و روز از ورای پـــرده ی اشک

جــز انـــدوهـــان پیش و پس ندیدم

 

بــــه استقبـــــال دردی روی دردم

روم جایـــی کـــه دیگـــــر بر نگردم.

 

تاریخ : سه شنبه 95/6/30 | 11:43 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر