سفارش تبلیغ
صبا

نسیــــم فــــرودیـــــن ، اگـر بـه در زند

درخــــت گل کنـــــد ، پــــرنـــده پر زند


ز هایهـــــوی مــا ، بـه گفتگـــــوی مــا

ز خاک تیـــره گــــون ، بنفشه سر زند


ز بـانگ هلهلــــه ، دوبــــاره چلچلـــــه

بــــه دوردستهــــا ، دم از سفــــر زند


ز بــــاده بــرفــروز ، پیــــالــه هـای ما

شــراره هــای مـی ، به غم شرر زند


سپنـــددانـــه را ، بــه مجمـــر افکنید

مبــــاد تــــا کسی ، به مــــا نظر زند


بــزن چغـانـه ای ، بخــوان تـرانـه ای

که طعنــه شعــر تــر ، به نیشکر زند


بهـــار را بگـو ، بیـا که «خوش عمل»

به جای دست غم ، گلی به سر زند.

*زمستان 1358 ـ کاشان.
تاریخ : سه شنبه 96/10/19 | 9:11 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر