سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

آورد یکــی خبــــر : شـــد امـــروز

بـی دغـــدغـــــه فیلتـــــر تلگرام


حل شــد همــه مشکلات کشور

کردند بــه ایـن عمل چــو اقــدام


گفتم : به سرت که ریش این نیز

آیـــد بیـــرون چـــو ریش بـرجـام


تــا هجمه ی فیلترشکن هست

ایـن کار نمـی رسـد بــه انجـام!
تاریخ : چهارشنبه 97/2/12 | 7:17 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر