سفارش تبلیغ
صبا ویژن

محمد حسین خوش عمل


قســــم نامــــه ی رسالت را
در کســوت سبــــــــز تکاور
بـــــا ایمــــــــــان و آگاهــی
پیمـــــــوده ایــــــم یکســــر

نشـــــان سبــــزی پرچم را
به نشانی عشق و طراوت
در ره ســــرخ شهــــــادت
بنهـــــاده ایـــــم بـــــر سر

قســـــم بـــــــه نور رهایی
به مـــرام و عقیـده و باور
که وظیفه  ذاتی من هست
حفــــظ حیثیـــت کشــــــور

مـــــن کاملا آگــــاهــــــــم
کــــــه یک تکاور دریایی
بایـــــد که در ارتش باشد
اســـوه ی بینش و دانایی

من در نبـــــــــرد اهریمن
درجامـــــه ی رزم خدایی
در دوردســــــــت مکانها
در راه عقیـــــــــده فدایی

در نوک پیکــان بلاهـــا
ورزیــده چو کوه مقاوم
شجاع تر از هر سرباز
چـــــون دریایی متلاطم

بر استــــــــواری راهم
سوگند که من می دانم
در تحت هدایت رهبـــر
پیــــــــــروز ره ایمانم

یادحماسه ی همرزمان
درذوالفقاری وخرمشهر
هرگــــــز نرود از یادم
جاوید پرچـــــــم ایران

مردان عرصه ی رزمیم
از دشمن دیـن نگریزیم
در نبرد بــــــا استعمار
نهراسیـــــم و بستیزیم

آموزش رزمـــــــی من
کامل تراز هـــــر دشمن
در صحنه ی عاشورایم
تسلیــم دور است ازمن

ارتش جمهوری اسلام
در خاک مقدس ایران
بر ما که تکاورهستیم
داده سرمشق شهیدان.
 

 تاریخ : دوشنبه 97/2/17 | 9:43 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر