سفارش تبلیغ
صبا ویژن

رفـت بیــــــرون از عمــــــارت ،  مثـــــل شبهای گذشته

پیــــــر مـــــا بـــــــا استخــارت ، مثــــل شبهای گذشته


ســــوی مسجـــــد مثل تـــــازی ، رفـت بگــزارد نمازی

بـی وضـــــوی و بـی طهــــارت ، مثـل شبهای گذشته


خـــــانـــه ی ایمــان ما را ، پــــایــــه ی ایقــــان مـا را

کـــــرد وارد بـس خســــارت ، مثــــل شبهای گذشته


در صف اوّل غلامـــــی ، گفــــت او را چــــون سلامی

پیـــــر دیـــــدش بـــــا حقــــارت ، مثل شبهای گذشته


یافت پـــایـــان چـون نمـازش ، بعــد هـم راز و نیازش

کـــــرد نـــوکــــر را اشـــــارت ، مثــل شبهای گذشته


بـرد نــــوکـــــر بهــــر شـامـش ، جانب بیت الطّعامش

سفــــره را فـــرمـــــود غــارت ، مثل شبهای گذشته


یک دو لیوان بلکه افزون ، خورد بعد از شام معجون

بـــاز فـــائـــق شــد حــــرارت ، مثـل شبهای گذشته


بعــــد صــــرف شــــام کامل ، پیـر عالـم ، پیـر عامــل

داد «نفسش» را بشــــارت مثــل شبهــای گذشته


جنبش عرق النّسایش ، راهبـر شـد چون عصایش

بــــاز هـــم ســـوی عمــارت ، مثـل شبهای گذشته


یافت چـــون شهوت فزونی ، رفـت سمت اندرونی

تــــا کـــــه بـــــر دارد ......... مثــل شبهای گذشته!
تاریخ : پنج شنبه 97/5/4 | 10:29 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر