سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

استــــاد «امیـــــر بــــرزگــــــر» شــــاعـــر فحل

دیــــــوان کلام داشــــــت بگشــــــوده بـــه رحل


مـــی رفــت از ایــــن جهــــان و در بــدرقــه اش

می خواند به گریه «خوش عمل» سوره ی نحل.
تاریخ : یکشنبه 98/4/30 | 7:59 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر