سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.

بامـــــدادی کــــه بــــه زنجیــــر جنــــون گل کردم

عقـــــــــل را بنــــــــدی یلـــــــــــدای تغافــل کردم

تـــوبــــه شیریـــــن ثمــــری داشت مـــرا آخـر کار

کــــــه عبـــــــادات فـــــــــدای قـــــدح مــــل کردم

نــــاصــــح بیدلـــــــم آمــــــد بفریبـــــــد بــــــــا پنـد

بــــه طـــرب خاستـــــــم و رو بــــه تغــــزّل کردم

ایــــن شگفت است که حیرانیـــم افزونتـــــر شد

هــــر چــــــه در گفتــــه ی او بیــــش تأمل کردم

ساقی امشب دوسه پیمانه جنون بخشم بخش

مـــــزد نسخی کـــه بـــــــه پیمــــان تعقّــل کردم

رستم از وسوســــــه ی شیخ و بــه فتوای بهار

گــــوش دل وقـــف غزلخوانـــــی بلبـــــــل کردم

طعنـــــه را تیــــــغ کشیـــد از پــــی تعزیـــر دلم

آهـــن ســـــرد بــــــه آتش نفســــــی کل کردم

کـــوری چشـــم خــــزان بــــاد صبـــا تا که وزید

بــــاغ را تـــــــازه نهالـــــی شـــــدم و گل کردم.

 
 

 


 

تاریخ : چهارشنبه 95/7/28 | 7:51 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

از خـــرمـــن فضلـــــت ای قتیـــــل العبــــــرات 

یک دانـــــه بــرای مــن ز یک خوشه بس است

 

مُحــــــرم بــه محـــــرّم چو شـــوم ، بهر طواف

یک گوشه از آن ضریح شش گوشه بس است

 

یـــک قطــــــره ی اشــــک در عــــــزاداری تـو

بهــــــر سفــــــر آخـــــرتــم توشه بس است!
تاریخ : سه شنبه 95/7/20 | 1:15 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

یکـــی می گفـت : «یاسین» قلـــب قـــرآن

بــــه تعبیـــــری همـــانــا «یاحسین» است

 

ز بس تکـــرار شــــد ، ادغــــام شـــد «حا»

به حرف «سین» که در این واژه بین است!
تاریخ : چهارشنبه 95/7/14 | 7:51 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

منـــــم آن شــاعـــر شیــــدا کـــه جایی

بــــه شــورافزایـی خـــــود کس ندیدم

 

محبــت هــــرچـــه کـــردم بیــش ، اما

بـــــه جــــز نــامـهــربانـــی بس ندیدم

 

به گلزاری که جوشاـجوش گلهاست

بـه جـــز بیـــداد خـــار و خــس ندیدم

 

در ایـــن دشــت چکــاوک یــــــار درنا

بــه غیــر از بــاشـــه و کرکس ندیدم

 

بـــه ماتمخـــانـــه ی غمهـــای دیرین

حضـــــور شــــادی نـــــــورس ندیدم

 

شب و روز از ورای پـــرده ی اشک

جــز انـــدوهـــان پیش و پس ندیدم

 

بــــه استقبـــــال دردی روی دردم

روم جایـــی کـــه دیگـــــر بر نگردم.

 

تاریخ : سه شنبه 95/6/30 | 11:43 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

آن کـــــــه از ساغــــر ولای علـــی

هر شــــب و روز مســـت باده بود

 

در صـــراط سعـــــــادت و توفیـــق

آهنیــــن عــــزم و بـــــــا اراده بود

 

وان که سرمست زین شراب نبود

گوهـــر دیـــن ز دســــت داده بود

 

مـــا شنیدیـــم از قدیــــم و ندیـم

نکتـــه ای را که فوق عــاده بود

 

مهــــر مولا علــــی و آل علــــی

در دل هــــــر حلال زاده بــــود!

 

                                                                                                                                                                         

 

تاریخ : جمعه 95/6/5 | 7:38 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

یاری دارم نامش گل ، صورت گل ، اندامــش گل

با گل هـــر کس بنشیند ، آغــــاز و انجامــش گل

 

دارم دامـــن دامـــن گل ، بـــر یـــار می افشانم

بسیــار او را می خواهم ، بسیــار می افشانم

 

تا همچون گل می خندد ، گل بر جانم می ریزد

مریم ، نسرین ، سوسنبر ، در دامانم می ریزد

 

هــر جا که با او باشم ، هــر جا که با من باشد

باغ بهشت است آن جا،رشک صدگلشن باشد

 

روحــم ، جانــم ، ایمانــم ، تنها او را می دانم

باعشقش می افروزم،بااحساسش می خوانم

 

ای نورهستی بخشم،صهبای مستی بخشم

اندیشه ای بی پــروا ، در گل پرستی بخشم

***

یاری دارم نامش گل،صورت گل  اندامش گل

با گل هر کس بنشیند ، آغــاز و انجامش گل

 

دارم دامــن دامــن گل ، بــر یار می افشانم

بسیار اورا می خواهم ، بسیار می افشانم.

 


 


 

تاریخ : پنج شنبه 95/5/28 | 7:19 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

(1)

در دل هــــوس شـــــراب باقــــــی دارم

چشمـــــی بـــه بهانــه ی تلاقـــی دارم

 

با زهــــد ریــا رهم به میخانه چو نیست

از دور ارادتـــــی بـــــه سـاقـــــی دارم!

(2)

تـــا عــــرض ارادتــی به ساقـــی دارم

در ســـاغــــر دل شــــراب باقــی دارم

 

عشق کهنم هوسگرا چون شد و رفت

امّیـــد بــــه عشـــــق اتّفاقــــی دارم!

تاریخ : پنج شنبه 95/5/21 | 6:4 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

پیـــــــرمــــــرد فــالگیــــری در گــــذر

دیــــدم و گفتم : چطـــوری ای پدر؟

 

گفت : دارم کسب روزی می کنم

از حماقتهــــای جمعــــی رهگـــذر

 

گفتمش : توضیـــــح افزونتــر بـده

تــا کـــه حالــــم جــــا بیاید بیشتر

 

گفت : قربانت شوم ، این کمترین

مانــده در امروز خویشـم دیده تر

 

خواهد اما پیــر و برنا ، مرد و زن

تا دهم زآینـــــــده ی ایشان خبر

 

بر سبیل طنــز می پرسم تو را

جان مولا ؛ جان هر صاحب نظر

 

ابلــــه ایناننــــد یا من ابلهـــم؟

خر من استم یا که اینانند خر؟!


 

تاریخ : یکشنبه 95/5/17 | 8:32 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

مالــک اشتـــــــر ز راهــــــی می گـــذشت

در غـــــروب کوفـــه ی پـــــــــر رمـــز و راز

 

نــوجــوانـــــی بــــــا تمسخــــر پـــرت کرد

سمـــت آن ســــردار فحـــلِ ســــرفــــراز

 

آشغالــی ، شــیء ناجــــــــوری ، خسی

تــــا بخنـــدانــــد رفیقـــــــان را بــــــه نـاز

 

یک تن از آنـــــــــان که مالک را شناخت

با دلی لــــــرزان لب از هـــــم کــــرد باز

 

گفت : آیـــــــا مــــــرد را نشنــاختــــی؟

گفت : نی ،نی،کیست آن ناکوک ساز؟

 

گفـــت : ســـــردار سپـــــــاه مسلمین

مالک اشتــــــر یـــل دشمــــن گــــــداز

 

هست آن مـــــرد و تــواش نشناختی

کز حقیقت روی کـــردی بــــــر مجـــاز

 

نــــــــــوجـــــوان تا نام مالک را شنید

لـــــرز لـــــــــرزان در فرود و در فراز

 

رفت از وی معـــــذرت خواهـی کند

یافتــش در مسجــــدی با  اعتــــزاز

 

دید مالک را کـــه در عیــــن خضوع

هست با محبـــــــــوب در راز و نیاز

 

صبـــــــــر کرد و روی پایش اوفتاد

چون که پایان یافـــت مالک را نماز

 

نوجوان چون طفل مادر مرده ای

ضجّه میزد معذرت میخواست باز

 

گفت بـا او فــــــارس میدان دین

مالک اشتر به خوبــــــان همتراز

 

کهنه سربازی که درهرجنگ بود

پرچـــــم اسلام زو در اهتـــــزار

 

غم مخور؛برخیز ونزد چون منی

چونکه دشمن نیستی خودرامباز

 

من همان دم کز تو کار ناپسند

ســـــر زد ای فرزند نیک دلنواز

 

از صمیم جان ودل بخشیدمت

آمدم آنگه سوی مسجد به تاز

 

وین نمـــاز از بهر آن بگزاشتم

تا تو رابخشدخدای چاره ساز


نوجوان،شرمنده تا پایان عمر

کـــــرد از آزار مردم احتـــــراز.

  
 


 


 
 

 
تاریخ : یکشنبه 95/5/10 | 3:20 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

*اشاره

استاد «عماد رام» تنها خواننده ای ارزشمند با صدایی استثنایی نبود ؛ بلکه از بهترین نوازندگان ساز فلوت به شمار می رفت و آهنگهای ابداعی زیبایی با فلوت می نواخت.خدایش رحمت کناد:

استـاد «عمـــاد رام» با ســــاز فلوت

بــرده ســت دل مــــرا به بزم ملکوت

 

از اهل دلی مقــــام سازش جستم

فرمود : نماز عاشقان راست قنوت.
تاریخ : پنج شنبه 95/5/7 | 9:26 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر
مطالب قدیمی‌تر >>