سفارش تبلیغ
بررسی مالکیت دامنه هاست ایران


زاده ی     اندوه   و     رنجم      عجز     و     خواری      می پسندم
درد       و       محنت       می پذیرم     آه  و  زاری        می پسندم

همچو    توفان      در     تکاپو     یک  نفس    آرامشم        نیست
مثل        دریا       در         تلاطم           بیقراری          می پسندم

ترک      شادی       کرده ام        بیگانه ام        با        خنده   رویی
قلب    خونین          جان   غمگین     اشک جاری     می پسندم

زندگی     بی      شادمانی           آری    آری        دوست     دارم
بیدلی      بی      همزبانی         آری     آری               می پسندم

روز    روشن      نیست      در    شبنامه ی       عمرم        هویدا
کنج      عزلت      می گزینم       شام   تاری            می پسندم

حسرتی    هرگز        نخواهم       خورد      بر   خوش    روزگاران
دوست    دارم    رنج     و     غم     بد   روزگاری        می پسندم

ساقیا    زین        باده ها         دیگر      نمی گیرم            صفایی
نشوه ی     صهبا    نمی خواهم        خماری          می پسندم

عاشقان     روییدن      گل       در         بهاران       دوست    دارند
من        نوای         گریه ی         ابر      بهاری           می پسندم

ای     بهار       شادی    آور       از      من         دیوانه           بگذر
وی      خزان   همزاد  با  من    هر   چه   داری       می پسندم .
تاریخ : شنبه 96/8/6 | 9:2 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

عاشقــان را گـرچـه داغ دل بـود ، تشویش نیست

جــز چـــراغ لالـــه شمــع خـانـه ی درویش نیست


خـــواب شیـــریـــن من از کابـوس چون گردید تلخ

خوب دانستم که نوشی در جهان بی نیش نیست


هـــــر دلـــی کز بخت بـــد پیچیــــد در طـــول امل

فرصت او را غیـــر مــــدّ آه حســـرت پیش نیست


در دل عشــق آشنـــایـــــم رفت تــــا خـار هوس

در کنـــــار نفس دیدم دشمنی جز خویش نیست


دل زمقصدچون که غافل شدچه حاصل جستجو

لفظ از معنـــا تهی جـــز خــطّ مبهم بیش نیست


وصل جانان گرچه ممکن نیست با یادش خوشم

گرچه وصف العیش نصف العیش شرط کیش نیست


خوش عمل شد پیرو صائم در این معنا ک گفت:

طالب عنوان و شهرت مــرد دور اندیش نیست.
تاریخ : پنج شنبه 96/8/4 | 5:36 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

هر کسی کار و عار و بار خودش

فصـل پاییــــز و نـــوبهـار خودش

می کند-چون کـه چوب برداری-

گربه دزده حســاب کار خودش!
تاریخ : چهارشنبه 96/8/3 | 9:14 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر


بـــه آییــن محبــت ، عشــــق بــایــد راستین باشد
که عشـــق راستین ســرمـایه ی دنیا و دین باشد

غرض گــر خـــوردن آب است رفـــع تشنه کامی را
چه فرقی می کند ظرفی بلورین یـا مسین باشد؟

دل دیـــــوی اگــر از بنــــد غـــــم آزاد خواهــد شد
چه باک ار حلقه ی دست سلیمان بی نگین باشد؟
تاریخ : دوشنبه 96/8/1 | 8:12 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر