سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تلاش زائــــــــران اربعیــــــــن را

                            مناسبتر ز هــر حرفی خدا گفت

برای هر یک از آنان به تصریح

                           «وَ اَنَّ سَعیَهُ سَوفَ یُری*» گفت.

____________________________________________

*سوره ی نجم : آیه ی 40 «نتیجه ی کوشش او به زودی دیده خواهد شد».
تاریخ : شنبه 94/9/14 | 4:19 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

ای دوست بیـــــا تـــــا که در ایــــن خانه بگرییم

در فصــــل خـــــــــزان بــــاز غریبــــانــــه بگرییم


در مــــرگ نشــــــاط و طــــــرب و شوق بنالیم

در ماتـــــم شمــــع و گل و پــــروانــــــه بگرییم


مانده ست به خــم یک دو سه پیمانه بنوشیم

تـــا وقت سحــــر بی خـــــود و مستانه بگرییم


پـــا تــــا بــــه ســــر از آتـــش انـــدوه بسوزیم

مـــاننــــــد دو دیــوانـــــه ی دیــوانـــــه بگرییم


ای دوست خزان قصه ی انــدوه درازی ست

تـــــا خاتمـــــه ی دفتـــــــر افسانــــــه بگرییم


بــــرخیــــز بـــــه ماتمکـــــده ی بـــــاغ در آییم

در خانـــــــه نشایــــــد کــــه صمیمانه بگرییم


تـــــــا بـــــاز بهــــاری دل مــــــا را کنـــــد آباد

در حســــــــرت آبـــــــــادی ویـرانـــــه بگرییم.
تاریخ : شنبه 94/9/7 | 11:19 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر