سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تـــــو شهیــــــد مدافـــــع حرمــــی

ارجمنــــد و عزیــــــــــز و محترمی


زنـــــده ای در جــــوار رحمت حق

هستــــی جــــــــــــاودان لاعدمی


شـــادمـــــــان در کنار کوثر عشق

بـــــــا علــــی همکلام و همقدمی


تو رهـا از هوس ، شکسته قفس

ما گرفتــــــــار رنــــج بیش و کمی


تو شمیـــــم کتیبـــه هـــــای ضریح

شور مرثیــــــه هــــــای محتشمی


روی دوش ملائـــــــک ملکـــــــــوت

نقشبنــــــــد عبــــــــــارت علمــــی


عــــــدل را بــــــــــازوان نیـــــرومند

مشت محکـــم به گرده ی ستمی

***

ای سحـــــــاب عمیــم رحمت حق

بر دل و جــــان مـــــا ببــــــار دمی


ما همـــه خـــاربـن تو سرو سهی

ما همــــه قطره قطره ها تو یمی


از تـــــو داریـــــم التمــــاس دعــــا

گوشه چشمی ، عنایتی ، کرمـی


گر تـــــو باشـــــــی بـه یاد ما دیگر

چه ملالی؟ چه محنتی؟ چه غمی؟


تاریخ : شنبه 94/11/24 | 9:16 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

(1)

از خانه برون میا تو ای رشک پری

در پرده بمان چرا کنی پرده دری؟

 

ترسم اگر از خانه به گلشن گذری

گل بوی تو گیرد و تو بوی دگری !

(2)

ای بــاد صبــــــا اگر بــــــــه کاشان گذری

مکثـــــی بنمــــــــا دمِ ســـــرای پـــــدری

 

آهسته بگوکه خوش عمل هست هنوز

در محنـــت و درمــانـدگــی و دربدری !

(3)

در دوره ی جنگ نرم با خصم جری

کز هر طرفی عیان بود فتنه گری

 

بی پولی و بی نوایی و بی هنری

سهل است ، خدا نیاورد بی بصری!
تاریخ : جمعه 94/11/23 | 9:28 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

ای من به فدای ژرفنای دل تو

بر دیده نهم ز شوق پای دل تو

 

تو در دل من جای بلندی داری

ایدوست بگو منم کجای دل تو؟
تاریخ : یکشنبه 94/11/18 | 5:19 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

ای تو شعــر همــــــاره پر شورم

نغمــــــــه ی دلنـــــــواز سنتورم


ای که نزدیکتـــــــر زمن به منی

وی که فرسنگهــــــــا ز تو دورم


حالم این را کنـــــد به من حالی

بی عنایت به عشـــق پر شورم


که جدا گشتن ازتـو اجباریست

که به دل کنـــدن از تو مجبورم


حال و روز مـــــرا بیــــــا و ببین

عاجزی گـــــــر ز درک منظورم


آفتــــــابـــــم که بــــر لب بامم

پای لنگـــــــــم که بر لب گورم


عشــــق دیرین من خداحافظ

جان من ، دیـن من خداحافظ.
تاریخ : پنج شنبه 94/11/8 | 7:59 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر