سفارش تبلیغ
صبا ویژن

منـــــم آن شــاعـــر شیــــدا کـــه جایی

بــــه شــورافزایـی خـــــود کس ندیدم

 

محبــت هــــرچـــه کـــردم بیــش ، اما

بـــــه جــــز نــامـهــربانـــی بس ندیدم

 

به گلزاری که جوشاـجوش گلهاست

بـه جـــز بیـــداد خـــار و خــس ندیدم

 

در ایـــن دشــت چکــاوک یــــــار درنا

بــه غیــر از بــاشـــه و کرکس ندیدم

 

بـــه ماتمخـــانـــه ی غمهـــای دیرین

حضـــــور شــــادی نـــــــورس ندیدم

 

شب و روز از ورای پـــرده ی اشک

جــز انـــدوهـــان پیش و پس ندیدم

 

بــــه استقبـــــال دردی روی دردم

روم جایـــی کـــه دیگـــــر بر نگردم.

 

تاریخ : سه شنبه 95/6/30 | 11:43 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

آن کـــــــه از ساغــــر ولای علـــی

هر شــــب و روز مســـت باده بود

 

در صـــراط سعـــــــادت و توفیـــق

آهنیــــن عــــزم و بـــــــا اراده بود

 

وان که سرمست زین شراب نبود

گوهـــر دیـــن ز دســــت داده بود

 

مـــا شنیدیـــم از قدیــــم و ندیـم

نکتـــه ای را که فوق عــاده بود

 

مهــــر مولا علــــی و آل علــــی

در دل هــــــر حلال زاده بــــود!

 

                                                                                                                                                                         

 

تاریخ : جمعه 95/6/5 | 7:38 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر