سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خــــاطــــره هـــــا را همـــه از یـاد برد

خــــاطــــــــــره انگیـــزتــــریـــن مردها


شـــــارح نـــی نامـــه ی انـــدوه شد

نــــــــای شـــبـــآویـــزتــــریـن مـردها

 

خـاطره ی سـوگسرودی است تلخ

نغمـــــه ی گلبیـــزتــــــریــن مــردها

 

پنجره نگشـوده به صبحی قـــریب

خــــانـــــه ی شبخیـــــزترین مردها

 

آه که سرشار شد از خون واشک

ســــاغــــــر لبــــریـــزتـریــن مردها

 

خیـــــره در آیینه ؛ نهیبی به خود

ای همـــه نـــاچیـــــزتریــن مردها

 

صبح شـــــد و غنچه تبسّم نکرد

در شـــب پاییـــــزتـرین مــــردها.

 

تاریخ : شنبه 95/1/28 | 7:29 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

یارب به دعای «یامن ارجوه» رجب

بر هر سحـر و غروب بشکوه رجب

 

توفیـــق سعـــــادتــــــی بده تا ببریم

فیض از بــرکات نغز و انبوه  رجب.
تاریخ : یکشنبه 95/1/22 | 3:41 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

بیا که قبله بگردانیم

به سمت آتشکده ی گل سوری

آنجاخدایی دارد

که از طراوت انگشتانش

بهار جوانه می زند

*

عمود می ایستم

چتری از زنبق در دست

زیر باران ستاره

شولایی از یقین آتش بر تن دارم

که نماز مرا به اهورا پیوند می زند

و ققنوس در سجاده ام تخم  می گذارد

*

اهرمن را رمی می کنم

با رملهای تفیده

امشب با شاپرکها

قرار نماز عشق دارم

بر سمت قبله ای که از چهار سمت

به گل سوری ختم می شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
تاریخ : چهارشنبه 95/1/18 | 8:20 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

تا به یــــــاد مـــــــا بیـــــارد گل نمــــــاد عاشقی است

گاه گاه از کـــــوچــــــه ی مــــــا هم گذر دارد بهـــار ...
تاریخ : دوشنبه 95/1/2 | 5:51 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر