سفارش تبلیغ
صبا ویژنقاتل    شادی   و   لبخند       گرانی شده است

تلختر   از   سخن پند          گرانی شده است

روی   دلهای    جماعات    فقیر          افتاده

غصه چون کوه  دماوند       گرانی شده است

داد   بحران   تورم    به    زنان      یائسگی

بیخ  مردان  وطن   کند       گرانی شده است

مادری  روسری   و   چادر  خود  برد به کار

عوض پوشک   فرزند       گرانی شده است

هاتفی  گفت   ز   تاثیر    گرانی        اینجا

در  بخارا  و  سمرقند        گرانی شده است

روغن  و  بنشن  و  چایی و برنجم همه رفت

پیش  دست پدر   قند        گرانی  شده است

گوشت  از   مطبخ  ما رفت چو قرمزچوسفید

همسرم  گفت  به  لبخند    گرانی  شده است

اعتراضم   چو   به  بقال  رسید از سر غیظ

گفت  نرمت  بشود  دند    گرانی شده است

ذوقشان  رفت  چو  مرغان که  برفتند از تخم

همه اقشار  هنرمند.....    گرانی شده است

پیر   ما    زیر خط   فقر  ز بس دید   فشار

سه  قلو   طفل  خود افکند  گرانی شده است

دوش  آقای   نماینده   به   دولت      فرمود:

زدی  از بس  همه جا  گند  گرانی شده است

نیز   در   مجلس ارباب   مشایخ       دیدم

بیخ  ریش   همه  آوند      گرانی  شده است

شده  نایاب  نخ  و  سوزن  و  مقراض و الک

تسمه و  میخ  و  کمربند...  گرانی شده است

یک  نفر   از   سفها  اهل  بکا  بود و   سرود

بس که   شادی همه  کردند  گرانی شده است

حذف  شد   از   سبد  خانه ی ما هرچه که بود

چه کنم....  شکر خداوند    گرانی شده است

بر  خلاف   همه   یاران  که  غم  ما خوردند

دشمن  ما  شده   خرسند     گرانی شده است

وقت  آن  است   که   چون ما  بفرستی لعنت

به  شهان  قجر و زند...!    گرانی شده است

توی  این   مملکت   بلبل  و  گل    شکر خدا

مرگ  ارزان شده    هرچند گرانی شده است

از   «هدفمندی  یارانه»  چو ده سال  گذشت

همه  دیدند      هدفمند    گرانی    شده است !

اگر  اینهاست     همه    زیر    سر  استکبار

پس    بسوزد     پدر بی پدر         استکبار.
تاریخ : جمعه 100/7/16 | 10:18 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر