سفارش تبلیغ
صبا ویژن

با  تو   گر   نیم   شبی    دست      در آغوش کنیم

غم    ایام      فراق     تو                فراموش کنیم

باده   از دست  تو گر خود همه زهر است   به میل

بنشینیم  و    بگیریم  و    به    جان      نوش  کنیم

ما   که    رندان        خردسوز       جهانیم      کجا

سخن   مصلحت آمیز       کسی         گوش کنیم

ساقیا  باده   ز   اندازه   فزون   ریز      به     جام

خوشتر  آن   است  که   ترک  خرد و  هوش کنیم

شمع سان    گر    همه    خاکسترمان   باد    برد

شعله ی   عشق محال است که خاموش    کنیم

گر  نه  در  ذات  تو  ای   ناصح  بیدل خللی است

به  یکی  جرعه  تو را بی خود و مدهوش    کنیم

«خوش عمل»گر همه رنج است محالست که ما

ترک  آن    لعبت     شیرین        جفاکوش   کنیم.
تاریخ : سه شنبه 91/4/27 | 10:28 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر