سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

دم به ساعت    قیمت  اجناس  بالا   می رود

از  سر       ما دود  تا   اوج   ثـــریا    می رود

نوبت پایین کشیدنهای    دولت پس چه شد؟

تا کجا این فیل وحشـــی بی محابا می رود؟

از نظارتها   که   دارد   دولت  قیمت گـــــذار

عرضه  درجا می زند  لنگان  تقاضا  می رود

در چنین وضعی  نشاط انتخاباتی کجاست ؟

گر که باشد  با  هجوم  سیل غمها می رود

شرشر باران  رحمت را توقف چون  رسیــد

سکته  نازل می شود آدم  ز   دنیا می رود

فاز دوم از هدفمندی چو  اجرا شد    نهـان

ظلمها  دیدم که بر خلق   آشکارا می رود

از لب مردم به اوج کهکشانها  روز و شب

فحشها  همراه با وای  و  دریغا   می رود

پخته خوبان در   مصاف کال بدها مرده انـد

زین سبب جان عموم  از کالبدها می رود

آتش از گور چه کس برخاست غیرازمحتکر

دود از این آتش به چشم پیر و برنامی رود

با گرانفرما رفیق و یار شد تا  کمـــــفروش

پیک نیک امسال   حتما تا اروپا  مــی رود

حاجی ارزانی کجایی؟یادو اوقاتت به خیر

بی تو آقای گرانی شق و رق را می رود

این مگرزادی که سقش با بگم بــرداشتند

با اگر تا کی به استقبال اما مـــــی رود ؟

یک نفر فرمود دولت نو چو شد آید   رفاه

این سخن جان تو مشکل درکت مامی رود

اقتدار دولت ملی نمـــــی دانم چــــــــــــرا

در تغاری مثل کشک این روزها وامی رود

خوش به حال آن که آمد کره خر در زندگی

بعد صد سال آخرش چون خر ز دنیامی رود

خوش عمل ازدست اقسام گرانیهاکه هست

گر نشد دیوانه   با  مرگ مفــــاجــــا می رود.

تاریخ : سه شنبه 92/3/7 | 7:6 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر