سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

آن زن   که   پاسدار    حریـــــــم   حجاب شد

بازوی    پر تحـــــــرک    ایــــــن   انقلاب  شد

زاوّل   بــــــرای   پــــــرورش مرد   راستیـــن

دامان    باحجاب     زنــــان     انتخاب    شد

زن  نیست  آن که  در پی امیال نفس رفت

زن  نیست  آن که حامی کشف حجاب شد

زن نیست آنکه  ملعبه ی دست مرد گشت

زن نیست آن که  ساقی بزم  شراب   شد

زن نیست آن که فاطمه سان زندگی نکرد

زن نیست آن که کاخ عفافش خراب   شد...

آن است  زن که زندگـــی  زینبی  گزیـــــد

آن است  زن  که   فاطمه را   بازتاب  شد

آن است زن که  شیر صفت  انقلاب   کرد

آن است زن که  باعث  خیر و ثواب    شد

آن است زن که دیو هوس را جـــواب کرد

وز کرده اش  هریمن زشتی  مجاب   شد

این  افتخار بس  زن  هشیــــار  را که  او

با  نام    پر   ابهّت  «مـــادر» خطاب   شد.
تاریخ : دوشنبه 92/3/20 | 11:30 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر