سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

مه خورشیـــد خصـــائل بابی انت و امـــــی

گهــــر بحــــر فضــــــائل بابی انت وامــــــی

دل مردان الهی تپـــد از شوق چـــو ماهی

که شود با  تو مقابــــل بابی انت وامــــــی

تویی ای محض توکل به سرانگشت تعقل

سبب  حل مســــائل      بابی انت و امـی

همه  ارباب طریقت به کلان گنج  حقیقـت

شده  از فیض تو نائل    بابی انت و امی

همه جا نام رسایت شده با ظل همــایـت

شرف افزای محافل      بابی انت و امی

برکتهای  خدایــــــی به یکی جلوه نمایی

شده ازعشق تو حاصل بابی انت و امی

نه اگرعشق تو ورزدبشریت به چه ارزد؟

که کند طی مراحل    بابی انت و امـــی

چوتوای خسروخوبان چه کسی آیه قرآن

به  سر نی شده قائل بابی انت و امــی

دل مغروق بلا را به جزاز لطف تو  مـولا

نرسانید  به ساحل    بابی انت و امــی

به سراپرده هستی می گلبوی الستی

برسان بر من سائل   بابی انت و امــی.
تاریخ : چهارشنبه 92/3/22 | 3:52 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر