سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خوش عمل  را  گرچه  باشد   دیده   اما   دید نیست

مانع   دیدش   به  غیر  از     آب    مـــــروارید نیست

گر چه   مروارید   ارزشمند   جرمی     نادر    است

آب     لاکردارش      ارزشمنــــد  بی تردید   نیست

خوش به حال آن که دارد چشم چون چشم  عقاب

موش  کوری   همچو  من در  ظلمت  جاوید نیست

ملک  جسم هرکسی را چشم سلطان است لیـک

مال  من جز   کدخدایی  مرده   در  تبعید    نیست

چشم   دل  در  راستای  چشم   سر   بینا شـود

هر که غیر از این  بگوید    قابل     تمجید  نیست

خوش عمل  هرچند کارش زار و تارش دیده شد

لیک از لطف  بصیر الابصرین   نومیــــد     نیست.
تاریخ : سه شنبه 92/4/4 | 7:37 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر