ماه رمضـــان رفــــت بیـــــا بـــــــاده بنوشیـــــم

جــــامی دو ســـه اول ســر سجّـــاده بنوشیـــــم

محـــــراب پـــر از رایحـــه ی شرب طهورست

بشتـــاب کـــزین بــــاده که پـــاداده بنوشیــــــم

دردی که در آن راه عــــــلاج همـــــه دردست

ســاقی به قــــدح ریختــــــه آمـــاده بنوشیـــــم

بـــا خیـــل گــــدایـــان درش نــاب  دل افــروز

همــــراه حــــریفــان پــریــــزاده  بنوشیــــــــم

بــــا سـاده رخــی چنــد روان  سوی خرابـات

آبـــادی دل را قـــــدحــــی  ســاده بنوشیـــــم

گـر لقمه ات از خوان قضا  پاک وحلالســت

فـــرض است کــزین روزی بنهاده  بنوشیـم

با روزه ی بگشوده مبـــاح است  که امروز

خون دل رز  با رخ بگشــــــاده بنوشیــــــم

تـــادررگ جــــان شعلـــه زندوسوسه انگیز

آن بــــاده که از جوش نیفتاده بنوشیــــــم

در عیــــد رهـــایی که حساب همه  صافست

آن مـــی که دهد ســـاقی آزاده  بنوشیــــــم.
تاریخ : پنج شنبه 92/5/17 | 7:25 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر