سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

تــــا نباشد به جهان روح حقیقت خواهی

آدمـــی را نبـــود منفعـــــــت از آگاهـــی


معنویت چـو نباشد هدف از کسب علوم

بــه در ِ کــــوزه بنـــه مدرک دانشگاهی


علمت ار با عمل ای دوست نگردد توام

نتوان گفت تــو را مــــرد خبیــر و داهی


بــــه عبادت اگـــرت نیست درایت حاکم

پینه ی جبهه نیرزد بـه خدا یک شاهی


نگرایی چـــو بـــه معـروف ز حکم ازلی

با اثرنیست شوی گر که ز منکر ناهی


زیر دست تو اگـــر چنـــد نفـــر کارگرند

بنگــــرتا چـــه کنی بینی و بین اللهی


صعوه آزارتر ازکرکس خونخوار مباش

تا توان بود در این دهــر کبوتر چــاهی


به قناعت چونکوشی به مناعت نرسی

که بودنـــافی درویش شدن جم جاهی


تا به منطق نگرایی چه دهد فایده ات

ازخیالی که سراسر همه باشد واهی


تانباشی ادب آموز چه حاصل که شود

چاپ آثار تو در نشــــریـــه ی آســـاهی


راست شوباخودوبااهل وعیالت شاطر

تــــا که در چاه نیفتی تو ازین کژراهی.تاریخ : دوشنبه 93/3/19 | 10:47 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر