سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ای نخـــــل شکستــــه قامـــت ای بـــم

اسطــــــــوره ی استقامـــــــت ای بـــم

 

چون شد که چنین به هـــم شکستی؟

در معبـــــــــر نیستـــــی نشستـــــــی

 

جغـــــدی کــــــه نشستـــــه روی باره

مـــی مــویــــد و می کنــــد اشــــــاره

 

در سینــه به جــــز ملال و غم نیست

زیـــــــرا اثـــــــری ز ارگ بــــــم نیست

 

آنگونــــه کــه جــــــــان عاشقان رفت

این بــــــرگ هویّــــت از میـــــان رفت

 

ای نخــــل شکستــــه قامــت ای بم

اسطــــوره ی استقامــــــــت ای بم

 

مشهــــــور زمـــــانـــــه بـــــود ارگت

بشکســت و بریخت همچـــــو برگت

 

کــــــو گنـــــج گرانبهــــــای پـاکـــان

میـــــــراث گـــرامـــــــی نیــــاکــــان

 

ای مــــــــادر داغـــدیـــــده فـرزنـــد

دلهــــا ز غمـت بـــــه سینــه لرزنـد

 

بس داغ جـــوان بـــه سینـه داری

بس گنـــــــــج گـــران دفینه داری

 

از داغ تــــو پشتهــــــا کمـــان شد

سیلاب ز دیــــــــده هـــا روان شد

 

از بسکه غـــم تـــو جانگداز است

دیگر نــه لبی بـــه خنده باز است

 

ای مـــرد و زنت همــــاره مظلوم

زحمتکش و بی نصیب و محروم

 

بس دیــــده بـــلا ز خصـم ایــران

گاه از مغـــــــولان گـــه از انیـران

 

خـوردنـــد همــــاره دسترنجــش

بـــردند ز  خانـــــــــه کوه گنجش

 

یک بـــــــار دگر بـــلا بـــــه جانـت

افتـــاد و بسوخـــــت استخوانت

 

مــــانــــدنــــد هــــزارها هشیوار

از پیــــــر و جـــــــوان به زیر آوار

 

ای بـــم به تو ما همیشه نازیم

باشد کــــــه دوباره ات بسازیم.

 


 


 تاریخ : دوشنبه 93/10/8 | 10:44 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر