سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اگـــــر «ظریـــــــف» نبـــــــود و ظـــرافتـــش در کار

کـــــه مستقیــــم بـــر آن رهبـــــــری نظارت داشت


انــــرژی ای کــه بـــر آن هستـه ای شـــــود اطلاق

بـــــــرای ملـــت و دولـت بســــی خســارت داشت


ز خدشـــــه ای کــه بــــر اصـــــــل نظام می کردند

جهــــان و هــــر چــــه در او معنـی اسـارت داشت


چنــــان لگــــد بـه تهیگاهمــــــان «کـــــری» می زد

کــه کـــــور و کــــر شــده دلهایمـــان نقارت داشت


در آن زمــــــان نـــه فقــــــط گنـــده لاتـهـــای جهان

که هـــر ضعیف از ایـن سفـــره قصد غارت داشت


شبــــانــــه روز بـــــــه تحقیــــــر ما کمر می بست

فلان رژیـــم کـه خـــود عقـــــده ی حقـارت داشت


بـــه شـــاکلیــــد حســـن بوسه می زند تحریــــــم

کــــه در گشـــــودن قفــــل درش مهـــارت داشت


خوشاکسی که چو عباس خوش عمل شب وروز

به کنج خلــــوت خود مطـــــــرح این عبارت داشت:


کماجــــدان کــــــــه نجــــوشــــد بـــرای من بهلش

که کلّه ی سگ نـر جوشد انــــــــــدر آن ....وولش.
تاریخ : یکشنبه 94/1/16 | 1:12 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر