سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خـــاتــــون قصّه هـــــــای قدیمی

ای با دلــــم همیشـــــه صمیمی

نام تــــــو در قلمــــــرو شعــــرم

نیمـی خیـــــال و خاطـــره نیمی

***

عطــر همیشــه جاری احساس

در باغســــار خــاطــــره هایـــی

زیبــــاتـــــریـــن تــرنّـــــــــم باران

در دشتهــــــای بـــــــاور مــایی

***

پیونـــد آب و سبـــزه و نــــوری

در فــرصــــــت نجیــب شکفتن

رنگیـــن کمـــــان بـــاغ بلــوری

باید غـــــــزل بـرای تـــو گفتن

***

هنگامه ی عبــور تـو گل کرد

باغ خـــــــزان رسیـده دوباره

یک آسمان تبسّــم خورشید

یک کهکشان حضـور ستاره

***

ای معنـــی بلیــــغ شکفتن

ســرو رســــــای باغ نجابت

از پرتـو خیــــــال تو روشن

پیوستــه چلچــــراغ نجابت.
تاریخ : جمعه 94/4/19 | 7:1 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر