سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 آن ســـوی کویرهـــای دور از باران

در دامنـــه های نــوظهـــور از باران

 

قـــدری بنشینیـم و نفـس تــازه کنیم

صبــح گل سـرخ در عبـور از باران.
تاریخ : جمعه 94/5/16 | 8:4 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر