سفارش تبلیغ
صبا ویژن

(1)

دلــم میخواد زن از قبــرس بگیرم

زنی چون میــــوه ی نارس بگیرم


دم دروازه ی نیکــــــوزیــــایـــــش

بشینم هی همینطو حس بگیرم

(2)

دلـــم میخواد زن از بغــداد گیرم

نــه زن بل خصـــم مادرزاد گیرم


به زیبایـــی اگر باشد چو حوری

ز ســـــر تـــا پـــای او ایراد گیرم

(3)

دلــم میخواد زن از اربیل بگیرم

بـــراش روبنـــده و زنبیل بگیرم


اگه روزی اذیــــت کـــــرد او را

به قصـــد کشت زیر بیل بگیرم

(4)

دلم میخواد زن از موصل بگیرم

براش دارچین و پودر هل بگیرم


اگـــه روزی اذیــــت کردم او را

شبی از پــــا در آیم سل بگیرم

(5)

دلـــم میخواد زن از کابل بگیرم

ظریف ونغزوخوش کاکل بگیرم


اگه نازکتــــر از گل گفت با من

بــــرم ریش دبیـــــــر کل بگیرم

(6)

دلم میخواد زن از مشهد بگیرم

زنـــی معقـــول و کارآمد بگیرم


دو تا گاز سگــی از رون باباش

به دعوا گــر که پوزم زد بگیرم

(7)

دلم میخواد زن از نائین بگیرم

زنی مقبـول و سرپائین بگیرم


بـرای عمـــه ی معتــاد پیرش

شبای جمعـه کوکائین بگیرم

(8)

دلم میخوادزن ازماسوله گیرم

زنـــی دارای باغ و سوله گیرم


اگه خواهدخدا بعد از عروسی

ازو سالی سه چارتا توله گیرم

(9)

دلــم میخواد زن از اردل بگیرم

زنی از خواهراش افضل بگیرم


دوتا دیگه ؛ نه سه تابعدشش سال

اگـــــه شد مشکلاتم حل بگیرم

(10)

دلم میخواد زن از کرمون بگیرم

زنـــی ماننــــد گل خندون بگیرم


چوهرفصلی برم خونه ی یکیشون

دو تـــا پیدا دو تــــا پنهون بگیرم

(11)

دلم میخواد زن از زنجان بگیرم

به هر دیدار ازآن زن جان بگیرم


اگه رفتیــم طارم شب نشینی

برایش کشک و بادمجان بگیرم

(12)

دلم میخواد زن از میبد بگیرم

زنـــــی زیباتر از هدهد بگیرم


اگه زدچل نفررا غفلتا کشت

فداکاری کنــــم پاخود بگیرم

(13)

دلــــــم میخواد زن کاشی بگیرم

زنی چون نون خشخاشی بگیرم


اگــــه روزی اذیــــــت کرد فوری

دو تا زن روش به عیاشی بگیرم

(14)

دلــــم میخواد زن از راور بگیرم

زنــــی راننـــــده ی خاور بگیرم

 

اگـــــه روزی کنــــد نامهربونی

چو کفتـــــر از کنارش پر بگیرم.
تاریخ : جمعه 94/6/20 | 7:46 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر