سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

تا ریخت بــر زمین خـــون تـو ای شهید

از خاک تیـــره گـــون صـد لاله بـر دمید


افتـــــاد تــــا بـه خـاک قــــدّ تنـــــاورت

صد نخل استـــوار مردانه سـر کشید


فـــــریــــــاد روشـــــــن الله اکبــــــرت

اوراق وهـــــم را از یکـــــدگـــــر درید


آوای لاتخــــف تـــا از تـــــو شــد بلند

دشمن ز ترس و بیـــم یکـدم نیارمید


دامان روزگار همچــون تــــو پاسدار

هــرگــز نیـافـــریـــد هــرگــز نپـرورید


درحفظ آب و خـاک فرزند خویش را

اینگونه جان بـه کف مام وطن ندید


با یـــاد آخریـن بیــــت حماســه ات

ازچشم آسمـان خون شفق چکید


فــردا کــه اوفتـــد پــــرده ز کارها

در محضرخدا هستی تو روسپید.

                     *1359 شمسی
تاریخ : چهارشنبه 94/7/1 | 7:47 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر