سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

ســـالهـــا خـــوانــده ام نمـــاز اما

طبـــق عادت ، ز فــرط استیصال


همه از تـــرس اینکــــه سد نشود

راههـــــای رسیــــدنم بــــه نوال


رکعتــــی از نمـــــازهــــام نبـود

عاشقانه ، دلی ، به قصد وصال


هـــر عبـــادت به شرط مزد مرا

بــــود در پیشـگاه حــــق متعال


در قیــــام و قعـــود پی در پی

طلبیــــدم ازو جـــلال و جـــمال


هــم از او خواستـم به تعقیبات

که فزونتــــر شـــود مرا اموال


من و اعضای خانـواده ی من

دور باشیــــــم از نـزول زوال


شوک شک کی اجازه داد مرا

که ز راه یقیـن رسم به کمال


بارها دیـــده ام به وقت قنوت

روی انگشتهــای شبه زغال


بنشستند و سخره ام کردند

مرغکانی رمـــوک و آتشبال


با حضوردلم یکی می گفت:

ای زیانکـار آب در غـــربال


لعن حــق بر تو و عبادت تو

لقلقکهــــــای طبق عادت تو.
تاریخ : جمعه 94/8/22 | 7:53 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر