سفارش تبلیغ
صبا

(1)

از خانه برون میا تو ای رشک پری

در پرده بمان چرا کنی پرده دری؟

 

ترسم اگر از خانه به گلشن گذری

گل بوی تو گیرد و تو بوی دگری !

(2)

ای بــاد صبــــــا اگر بــــــــه کاشان گذری

مکثـــــی بنمــــــــا دمِ ســـــرای پـــــدری

 

آهسته بگوکه خوش عمل هست هنوز

در محنـــت و درمــانـدگــی و دربدری !

(3)

در دوره ی جنگ نرم با خصم جری

کز هر طرفی عیان بود فتنه گری

 

بی پولی و بی نوایی و بی هنری

سهل است ، خدا نیاورد بی بصری!
تاریخ : جمعه 94/11/23 | 9:28 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر