سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

(1)

از خانه برون میا تو ای رشک پری

در پرده بمان چرا کنی پرده دری؟

 

ترسم اگر از خانه به گلشن گذری

گل بوی تو گیرد و تو بوی دگری !

(2)

ای بــاد صبــــــا اگر بــــــــه کاشان گذری

مکثـــــی بنمــــــــا دمِ ســـــرای پـــــدری

 

آهسته بگوکه خوش عمل هست هنوز

در محنـــت و درمــانـدگــی و دربدری !

(3)

در دوره ی جنگ نرم با خصم جری

کز هر طرفی عیان بود فتنه گری

 

بی پولی و بی نوایی و بی هنری

سهل است ، خدا نیاورد بی بصری!
تاریخ : جمعه 94/11/23 | 9:28 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر