سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تـــــو شهیــــــد مدافـــــع حرمــــی

ارجمنــــد و عزیــــــــــز و محترمی


زنـــــده ای در جــــوار رحمت حق

هستــــی جــــــــــــاودان لاعدمی


شـــادمـــــــان در کنار کوثر عشق

بـــــــا علــــی همکلام و همقدمی


تو رهـا از هوس ، شکسته قفس

ما گرفتــــــــار رنــــج بیش و کمی


تو شمیـــــم کتیبـــه هـــــای ضریح

شور مرثیــــــه هــــــای محتشمی


روی دوش ملائـــــــک ملکـــــــــوت

نقشبنــــــــد عبــــــــــارت علمــــی


عــــــدل را بــــــــــازوان نیـــــرومند

مشت محکـــم به گرده ی ستمی

***

ای سحـــــــاب عمیــم رحمت حق

بر دل و جــــان مـــــا ببــــــار دمی


ما همـــه خـــاربـن تو سرو سهی

ما همــــه قطره قطره ها تو یمی


از تـــــو داریـــــم التمــــاس دعــــا

گوشه چشمی ، عنایتی ، کرمـی


گر تـــــو باشـــــــی بـه یاد ما دیگر

چه ملالی؟ چه محنتی؟ چه غمی؟


تاریخ : شنبه 94/11/24 | 9:16 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر