سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

گفـــــت یکـــــــی ، در اثـــــــر احتیــــاج

شیــــر تهمتن شــــــده روبـــــه مـــزاج


ریختــــه در حادثــــــه کـــرک و پــرش

هست از این فاجعـــه پایین ســـرش

 

کار رسیده ست به جایی کـه موش

سینه سپر کرده چو شیخ الوحوش

 

سر به سواریـــخ اســـد برده است

همره خود یک دو سبد برده است

 

تا بکشــد یکســــره بلغـــــور از او

نــــــز ره انصاف کــــه با زور از او

 

برد یکـــی این خبــــر از بهر شیر

شیـــــر مصیبت زده امـــــــا دلیر

 

نعــــره کشید از جگر چاک چاک

گفت که ای بـــر دهنت باد خاک

 

شیر به هــر مرحله شیری کند

گر چـــــه بود پیـــــر دلیری کند

 

طعمه ی او گوروگوزن وکل است

لاشخوری کار شغال شل است

 

گر همه دنیا بــه مثل موش بود

در نظــــر شیــــر فرامـــوش بود

 

شیــــر نشــــد در اثــــــر احتیاج

مفلس و درمانده و روبه مزاج

 

شیر به هـر مرحله شیری کند

سینه سپــــر کرده دلیری کند

 

شیر بزرگ است به نام و خصال

رفت اگرش یکشبه کوپال و یال.

 


 


 


 


 


 


 

تاریخ : سه شنبه 95/2/28 | 7:8 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر