سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

پیـــــــرمــــــرد فــالگیــــری در گــــذر

دیــــدم و گفتم : چطـــوری ای پدر؟

 

گفت : دارم کسب روزی می کنم

از حماقتهــــای جمعــــی رهگـــذر

 

گفتمش : توضیـــــح افزونتــر بـده

تــا کـــه حالــــم جــــا بیاید بیشتر

 

گفت : قربانت شوم ، این کمترین

مانــده در امروز خویشـم دیده تر

 

خواهد اما پیــر و برنا ، مرد و زن

تا دهم زآینـــــــده ی ایشان خبر

 

بر سبیل طنــز می پرسم تو را

جان مولا ؛ جان هر صاحب نظر

 

ابلــــه ایناننــــد یا من ابلهـــم؟

خر من استم یا که اینانند خر؟!


 

تاریخ : یکشنبه 95/5/17 | 8:32 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر