سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بامـــــدادی کــــه بــــه زنجیــــر جنــــون گل کردم

عقـــــــــل را بنــــــــدی یلـــــــــــدای تغافــل کردم

تـــوبــــه شیریـــــن ثمــــری داشت مـــرا آخـر کار

کــــــه عبـــــــادات فـــــــــدای قـــــدح مــــل کردم

نــــاصــــح بیدلـــــــم آمــــــد بفریبـــــــد بــــــــا پنـد

بــــه طـــرب خاستـــــــم و رو بــــه تغــــزّل کردم

ایــــن شگفت است که حیرانیـــم افزونتـــــر شد

هــــر چــــــه در گفتــــه ی او بیــــش تأمل کردم

ساقی امشب دوسه پیمانه جنون بخشم بخش

مـــــزد نسخی کـــه بـــــــه پیمــــان تعقّــل کردم

رستم از وسوســــــه ی شیخ و بــه فتوای بهار

گــــوش دل وقـــف غزلخوانـــــی بلبـــــــل کردم

طعنـــــه را تیــــــغ کشیـــد از پــــی تعزیـــر دلم

آهـــن ســـــرد بــــــه آتش نفســــــی کل کردم

کـــوری چشـــم خــــزان بــــاد صبـــا تا که وزید

بــــاغ را تـــــــازه نهالـــــی شـــــدم و گل کردم.

 
 

 


 

تاریخ : چهارشنبه 95/7/28 | 7:51 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر