سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران


قاتل   «شادی    و    لبخند   »گرانی شده است
تلخ تر      از     سخن    پند    گرانی شده است

روی        دلهای        جماعات      بشر      افتاده
غصه  چون  کوه    دماوند  ،  گرانی شده است

داد     بحران      تورّم      به      زنان      یائسگی
بیخ   مردان    وطن    کند  ،  گرانی  شده است

مادری    روسری    و   چادر   خود    برد   به  کار
عوض   پوشک     فرزند   ،  گرانی   شده است

هاتفی     گفت     :  ز      تأثیر      گرانی    اینجا
در    بخارا     و     سمرقند  گرانی   شده است

روغن  و بنشن  و  چایی  و  برنجم  همه  رفت
پیش  دست   پدر    قند  ،   گرانی شده است

گوشت از مطبخ ما رفت ،چه  قرمز  چه سفید
همسرم گفت به  لبخند  :  گرانی شده است

اعتراضم   چو   به   بقّال   رسید  ، از سر غیظ
گفت : نرمت   بشود  دند ، گرانی شده است

ذوقشان  رفت  چو مرغان که  برفتند  از  تخم
همه   اقشار    هنرمند...،گرانی شده است

پیر ما    زیر   خط   فقر    ز بس     دید     فشار
سه قلو  طفل خود افکند،گرانی شده است

دوش  ، آقای نماینده   به  دولت    می گفت:
زدی از بس همه جا گند ، گرانی شده است

نیز     در     مجلس     ارباب    مشایخ   دیدم
بیخ   ریش   همه    آوند    گرانی شده است

شده  نایاب   نخ  و  سوزن  و  مقراض  و  الک
تسمه و میخ و کمربند...،گرانی شده است

یک نفر   از سفها    اهل بکا    بود   و   سرود:
بسکه شادی همه کردند گرانی شده است

حذف شد  از سبد  خانه ی ما هرچه که بود
چه کنم  ،   شکر خداوند،گرانی شده است

بر خلاف   همه یاران    که    غم  ما   خوردند
دشمن ما شده خرسند گرانی شده است

وقت آن است  که چون ما   بفرستی لعنت
به  شهان     قجر و زند  ، گرانی شده است

توی    این     مملکت    بلبل  و گل شکرخدا
مرگ ارزان شده،هرچند گرانی شده است

از هدفمندی   یارانه   چو  یک سال گذشت
همه دیدند    هدفمند  ، گرانی شده است

اگر    اینهاست   همه     زیر سر    استکبار
پس    بسوزد      پدر   بی      پدر استکبار!
تاریخ : پنج شنبه 95/12/19 | 10:2 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر