*موشّح «ترامپ خر»!!
______________________________
(از به هم پیوستن حروف اول مصراعهای اول شعر ، عنوان شعر به دست می آید!)
_________________________________________________________________
________________________
تنهاتر از همیشه ی ایامی ای ترامپ
ابراز پختگی چه کنی؟ خامی ای ترامپ

رسوای عالمی و نرفتی ز روکه نیست
پروای ننگت ارچه که بدنامی ای ترامپ

ایرانیان فنای تو را آرزو کنند
باقی اگرچه در تله و دامی ای ترامپ

ما را ز هر گزینه که داری به روی میز
تهدید می کنی و به دشنامی ای ترامپ

پا را درازتر ز گلیمت مکن که نیست
بر ضد مات جرئت اقدامی ای ترامپ

خصم شکست خورده ی برجام جز تو نیست
خفت زیاد؛ شوم سرانجامی ای ترامپ

روزی رسد ز راه که بینی به چشم خویش
در دام اوفتاده چو صدّامی ای ترامپ.
تاریخ : یکشنبه 96/7/23 | 1:14 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر