سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مدّعی گر گوهر ایمان ندارد پس چه دارد؟

بهره از گنجینه ی ایقان ندارد پس چه دارد؟

چشم بینایش حقیقت را نبیند پس چه بیند ؟

اعتقاد و بینش و عرفان ندارد پس چه دارد ؟

راه و رسم زندگی کردن نداند پس چه داند ؟

آشنایی هیچ با قرآن ندارد پس چه دارد؟

گر طریق رادمردان را نپوید پس چه پوید؟

احتراز از شیوه ی شیطان ندارد پس چه دارد؟

گر کلامی بر سبیل حق نگوید پس چه گوید؟

نور انسانیت انسان ندارد پس چه دارد ؟

پندی از دیباچه ی حکمت نخواندپس چه خواند؟

اندک از دانایی لقمان ندارد پس چه دارد ؟

گوهر رخشنده ی تقوا نجوید پس چه جوید؟

نور زهد بوذر و سلمان ندارد پس چه دارد ؟

دست هر افتاده از پا را نگیرد پس چه گیرد ؟

بر بنی نوع خود ار احسان ندارد پس چه دارد ؟

فتح و آزادی و وحدت گرنخواهدپس چه خواهد ؟

حبّ دین و رهبر و ایران ندارد پس چه دارد ؟

«خوش عمل»شعرالهی گرنسازدپس چه سازد؟

از برای گفتن ار برهان ندارد پس چه دارد ؟
تاریخ : دوشنبه 96/9/13 | 9:34 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر