سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

کار کفــرِ دل چــو در میخــانــه هــا بالا گرفت

تــرســم از مسجــد ریـــا آید مسلمانش کند!

***

بـه چشم عـاشـق بیــدل یکی است در معنا

نمـــــــاز اوّل وقــت و گنـــــــاه آخـــر وقـــت!

***

هـر کـه شد افتــاده ، آخرسر ترقی می کند

قطــره ی بــاران ز ابـر افتاد و اقیانوس شد!

***

چنــان از دوریت افتـاده از پایم کـه در وصلت

نگاهم را به رخسار تو یارای رسیدن نیست!

***

چو شبنم باش در مردانگی کز خود نرنجاند

دل پروانه ای را چون که بر گلبرگ بنشیند!
تاریخ : جمعه 96/11/6 | 9:19 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر