سفارش تبلیغ
صبا ویژن


دانی امشب  از چه رو گردید   روح افزا نسیم
مژده ی   وصل آورد   از کوی   آن   زیبا نسیم

تا مگر   گیرد   خبر   زان نوگل   گلزار   حسن
مرغ جانم   گفتگوها    دارد   امشب با نسیم

بوی    آغوش    طراوت بخش    آن     زیبانگار
تا   مشام جان   من   می آورد   تنها   نسیم

بلبل   خاموش    طبعم نغمه ها از سر گرفت
تا    وزید    از   بوستان    آشنایی ها   نسیم

از    برای      بردن      و    آوردن    پیغام  ما
قاصدی    دیگر   نباشد   در میان    الّا نسیم

نامه ی آه    مرا    می برد    نزد   او چه کس
روزوشب می بود اگر پیوسته در یک جا نسیم.
تاریخ : جمعه 96/11/13 | 8:18 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر