سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یک نمــــه گـر بگـذرم از نمـــه1 ی خویشتن

شیــر تهــــوّر خـــورم از ممـــه ی خویشتن


دشمن اگر در یمن یا کـه دمشق است من

معـــده ی او بــــر درم با قمــه ی خویشتن


تیـــغ و قمــه یـا عمـــود اسلحه ام گر نبود

راست بـه کارش بـرم دمدمه2 ی خویشتن


دفتــــر عمـرش رقـــم زاوّل شب هی زنم

تـا بــه گه صبحـــدم بــا خمه3 ی خویشتن


ملحمه حاکم چو شد خصم مزاحم چو شد

قسمـت یـــاران کنــم مرحمه ی خویشتن


دشمن رســـوای ما خواسته حلـــوای ما

دردهنش مـی نهــم علقمه4 ی خویشتن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ شبه حیرت و سرگشتگی

2 ـ مکر و افسون

3 ـ خطّ کج

4 ـ دانه ی حنظل و تلخی.

تاریخ : جمعه 97/4/8 | 4:51 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر