سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

بیــــا بــــــه محفــــل اهـــــل ریـــــا و قهـــــر مکــن

کـــه حــاضـــرنــــــد در آن جـــــا ذوات روحــــانـــی


شـــراب و شــــاهـــــد و ســاقـــی فراهمت سازند

ســــه ســـوتــــه بـــی کـــه دو ثانیّـــه منتظر مانی


پــــس از ادای ســـه گانــــه بـــه کســـوت مـأمـوم

امـــــام هست و مـــــریـــــــد و عشـــــاء ربّـــانـــی


دو بــــار هیمـــــه بیـــــارنــــد و آتـــش افــــروزنـــد

بــــه منقلـــــی کـــه مسش هست اصـل کاشانی


دُم مــلاقــــــه در آتـــــش نهنـــــــــد و داغ کننــــــد

بـــــرای آن کــــــه گـــــذارنــــــد روی پیشــــــانــی


پس از مـــــراســـــم داغــــی گــذاشتــن ، اذنـــاب

کننـــــد قهقهـــه زن رقــــص و دســــت افشـانــی


بــــه یـــــادگــار چــــو سلفـــــی گــرفتــــن آغازند

و فیلـــــم نیـــــز بگیـــــرنــــــد مفــــت و مجّــــانی


بـــه سمــــت سفــــره هجــومــــی برند بنیان کن

نه یــک بــه یـــک که جمیعـــــآ به حجــــم حیوانی


بــــه محفلـــی که خــــداونــــــد میـــزبــــان باشد

بــــود هــــــزار بــــــرابـــــر صفـــــای مهمــــانــی


در آن میــــانــــه مـــــرا نیــــز مــی تــوانــی یافت

کـــه لفــت و لیـــس کنــــان مــی کنـم غزلخوانی


خوش است خلوت ما ، جای دوستان خالی است

بــــه ویــــــژه مـــوقع اقـــدامهـــای شیــطانـــی!


اگــــر بـــه دعــــــوت مــــــن اعتنــــا نفـــرمـاییـد

شــــویــــد نـــادم و تلـــخ اســت ایـن پشیمانی.
تاریخ : جمعه 97/5/12 | 6:5 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر