سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هر چند که جسم و جانمان فرسودیم

بر هفتــه و مـــاه و سالمــان افزودیم


نــومیـــد نمــی شــویـــم از آخــر کار

تـــــا منتظـــــران مهــــدی موعودیم.
تاریخ : جمعه 97/7/20 | 4:38 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر