سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی


دکل بازان          ایران          را        بگویید
مبارک      اختلاس         و         پولشویی
جهانی     گر     به      زیر   اخیه      گیرند
نخواهد     شد       شما    را     بازجویی
***
شود     حبس    ابد      ناچار     این    جا
کسی    گر    شاخ   کل     دزدیده باشد
ولی     یک جو     نبیند    از    کس    آزار
اگر        رندی        دکل     دزدیده باشد
***
نود    درصد       به      زیر    خطّ    فقرند
در این کشور   که مالش  هست    بسیار
ولی     بر     خطّ      ثروت     می خرامد
دکل باز     و     دکل یار     و    دکل خوار
***
خوشا    آنان    که     با    دولت   قرینند
زمین خوارند        یا         سرمایه دارند
حمایت      می شوند   از   چند جانب
دکل بازان          خوب           روزگارند
***
خوشا   آن  کس که  کلّ  مشکلش را
چو   شب  خوابید ، روز   بعد  حل دید
ز ثروت بست   پشت  هفت   پشتش
شبی گر  فی المثل  خواب   دکل دید
***
بود     نانش     درون     خیک   روغن
اگر     رندی      دکل   دزدیده    باشد
نه    در     اردوی   استکبار      ملعون
به    ایران   فی المثل دزدیده   باشد.
تاریخ : جمعه 97/9/2 | 12:14 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر