سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

پــــاســـدار جملـه ارزش ها حسین

مکتب تــــوحیـــــد را معنــــا حسین


نـــــاشـــــر انـــــوار ذات ســـرمدی

نـــــاصـــــر اسلام نــــــاب احمــدی


نــــوربخــــش محفــــل افلاکیــــــان

خاک راهــــــش تـــوتیــــای خاکیان


افتخــــــــار انبیــــــــــا و اولیـــــــــا

عــــروةالوثقــی و مصبـــاح الهـدی


چـــون صبــاح ســوم شعبـان دمید

مــژده ی جانبخـش میلادش رسید


چارمین روز از مه شعبان به گوش

آمد این پیغام جانبخش از سروش:


پــــاســــــدار دین حـــق را یاوری

یـــــــــاور شیـــــراوژن نــام آوری


حق عطا فرمود بر یعســوب دیـن

حیـــــدر صفـــــدر امیــرالمـؤمنین


نـام او عبّــــاس اباالفضلش لقب

معنــــی اخلاص و مفهـــوم ادب


پـــــاسداری را سـرافـرازی از او

افتخـــــار نــام جــانبــــازی از او


تا که مستحکـم شود ارکان دین

پاسداری شـد به جانبازی قرین.

تاریخ : یکشنبه 98/1/18 | 11:42 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر